Dư địa cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chi phí tuân thủ còn rất lớn


17/03/2021 13:37 Xem >>>


Nhiều khuyến nghị cải cách để giảm thiểu chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Xem >>>


Bốn bài học cải cách từ Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC

Xem >>>


Cải cách thủ tục hành chính nhiệm vụ cấp bách được đặt lên hàng đầu của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương

Xem >>>


Công bố báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020

Xem >>>


Doanh nghiệp cần bao nhiêu chi phí cho các thủ tục hành chính?

Xem >>>


TRỰC TIẾP: Công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC

Xem >>>


Công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC

Xem >>>


Doanh nghiệp vẫn than về chi phí tuân thủ, nhất là chi phí không chính thức

Xem >>>


Công bố APCI 2020: Nhóm thủ tục hành chính thuế đứng đầu về mức độ cải cách

Xem >>>